Effektrapport 2018

Image

Målbild

Berättarministeriet är en riktad demokratiinsats som verkar för ett Sverige där alla barn och unga, oavsett bakgrund, är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

En god och jämlik utbildning för alla barn utgör demokratins grundfundament. Skolan har samhällets uppdrag att skapa förutsättning för livslångt lärande och förbereda barnen för det framtida samhälle de ska ärva och framför allt bygga.

Målbild

Berättarministeriet är en riktad demokratiinsats som verkar för ett Sverige där alla barn och unga, oavsett bakgrund, är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

En god och jämlik utbildning för alla barn utgör demokratins grundfundament. Skolan har samhällets uppdrag att skapa förutsättning för livslångt lärande och förbereda barnen för det framtida samhälle de ska ärva och framför allt bygga.

Lärarnas förutsättningar att bära sitt demokratiavgörande uppdrag ansträngs allt mer av socioekonomiska klyftors konsekvenser i områden med hög arbetslöshet. Barns bakgrund får en ökande betydelse för deras skolgång och många barn går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet i socioekonomiskt utsatta områden. Bostadssegregationen är en bidragande faktor vars konsekvenser för skolsegregationen innebär en påtaglig risk för ökat utanförskap och hotar barnens möjlighet att forma sina liv och tilliten i vår demokrati. Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer höga krav på deras professionella kompetens och engagemang. De är hjältar som utför en av de viktigaste uppgifterna i ett demokratiskt samhälle och vars insatser är avgörande för elevernas framtid.

Berättarministeriets uppdrag är att i områden med hög arbetslöshet:

 • på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet
 • stärka samarbetet mellan det privata, offentliga och ideella
 • ge barn och unga tillgång till engagerade och närvarande vuxna förutom lärare och förälder
 • stödja lärare

Berättarministeriets första utbildningscenter öppnade 2011 i Södertälje och därefter i Husby, Hagsätra och Gamlestaden i Göteborg. Totalt omfattas 149 grundskolor i de upptagningsområden där vi är verksamma.

Tillväxt av nya utbildningscenter och utveckling av nya program föregås av en metodisk utvärdering, kvalitetssäkring, effektivisering och behovsanalys. Lärarnas systematiska programutvärderingar och behov om stöd i sin undervisning och i sin professionella roll är kompassriktningen för Berättarministeriets strategiska utveckling.

Skolans utmaning är hela samhällets angelägenhet. Tillsammans kan vi med gemensam ansats stötta lärarna att vända utvecklingen.

Mål lärarfortbildning

En konkret strategi för att nå Berättarministeriets mål om stöd för lärarna är att fördjupa vårt stöd genom kostnadsfria fortbildningar för lärarna i våra upptagningsområden. Processerna har inletts genom dialog med centrala aktörer som kan bidra. Lärarnas synpunkter är även i denna strategiska utveckling den centrala förutsättningen. Lärarna möter och når dagligen alla barn genom sin undervisning och bär nyckeln till en långsiktig förändring. Genom att stötta våra lärare med fortbildningar som möter deras specifika utmaningar och behov kan vi stärka deras för demokratin avgörande uppgift att vända utvecklingen så att alla barn, oavsett bakgrund, har en god och jämlik utbildning.

Mål programutveckling

Lärarnas utvärdering av våra program och återkoppling om deras specifika behov leder till en ständig utveckling och förbättring av våra program – såväl nya som befintliga program.

Programutvecklingens mål de kommande åren inkluderar bland andra naturvetenskap genom ett unikt programsamarbete med Karolinska Institutet, digitalisering och hälsa liksom vidareutveckling av de kreativa lärandemiljöerna som våra utbildningscenter utgör.

Mål volontärverksamhet

Närvarande och engagerade vuxna som peppar och uppmuntrar barnen som deltar under en programaktivitet är en grundförutsättning för att varje barn ska bli sett och lyssnat till.

Rekryteringen av nya volontärer och kvalitetshöjande fortbildning för våra befintliga volontärer är ytterligare ett strategiskt mål såväl kvantitativt som kvalitativt.

Image

Organisatoriskt sammanhang

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som startade sin verksamhet 2011. Berättarministeriet är en självständig juridisk person, det vill säga - stiftelsen äger sig själv.

Organisatoriskt sammanhang

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som startade sin verksamhet 2011. Berättarministeriet är en självständig juridisk person, det vill säga – stiftelsen äger sig själv. Berättarministeriet bygger på en samverkansmodell mellan ideell, privat och offentlig sektor. Alla tre sektorerna är lika avgörande för Berättarministeriets långsiktiga utveckling.

Varje sektor bidrar till Berättarministeriets verksamhet utifrån sin kompetens och sitt mandat med kapital och kompetens. Denna modell möjliggör ett långsiktigt och riktat stöd till skolorna i våra upptagningsområden så länge behovet kvarstår.

Image

Strategier

Berättarministeriet stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria och kreativa pedagogiska program som uppmuntrar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att vilja uttrycka sig och göra sig hörda genom att behärska det skrivna ordet.

Strategier

Berättarministeriet stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria och kreativa pedagogiska program som uppmuntrar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att vilja uttrycka sig och göra sig hörda genom att behärska det skrivna ordet.

Programmen vänder sig främst till årskurs 2 – 5 där barnens strategier för att läsa och skriva utvecklas. Alla program är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande och kvalitativt stöd för lärare. Våra skolprogram börjar alltid i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska artefakter och kreativa lärandemiljöer lägger grunden kring storyn om ”Redaktör Schwarz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”.

Våra skolprogram är skalbara och stimulerar till ett kreativt och lustfyllt lärande.  Vi använder storytelling och interaktiva metoder som verktyg. Med olika kreativa och pedagogiska grepp fångas barnens uppmärksamhet och stimulerar lusten att lära och utforskandet av språket. Fantasi ligger till grund för allt skapande och är centralt i programmen för att inspirera barnen att hitta sin inre motivation och upplevelse av att äga sin egen berättelse.

Centrala faktorer för att uppnå mål med vår verksamhet :

 • att alla aktiviteter är kostnadsfria, tillgängliga, kreativa samt ett kvalitativt stöd för lärare
 • att minst en engagerade volontär per fyra barn deltar vid programaktiviteterna i våra utbildningscenter
 • att verksamheten kontinuerligt kvalitetssäkras och effektiviseras med kvalificerad kompetens
 • att den långsiktiga samverkan mellan det offentliga, ideella och privata är välfungerande
 • att tillväxt sker när befintliga utbildningscenter är kvalitetssäkrade

Image

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå våra mål?

Berättarministeriets medarbetare utgör ett brett spektra av akademisk bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Mångfalden är medveten för att möjliggöra nya lösningar till den utmaning skolan möter.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå våra mål?

Berättarministeriets medarbetare utgör ett brett spektra av akademisk bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Mångfalden är medveten för att möjliggöra nya lösningar till den utmaning skolan möter.

Berättarministeriet bedriver sin kärnverksamhet i fyra utbildningscenter i Södertälje, Husby, Hagsätra och Gamlestaden i Göteborg under ledning av två utbildningsledare i varje utbildningscenter. Våra utbildningsledare har bland annat pedagogisk förankring och är utbildade för att processleda programverksamheten med våra lärare, volontärer och barn. Kanslierna i Stockholm och Göteborg verkar som en stödfunktion till våra utbildningscenter och omfattar HR, ekonomi, kommunikation och strategisk utveckling.

Berättarministeriet bygger på en aktiv samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor.

Våra volontärer bidrar ideellt med sin tid och sitt engagemang för att lyssna, uppmuntra och ta varje barns berättande på allvar i våra utbildningscenter. Lärarna ges samtidigt utrymme att observera sina elevers lärandeprocess under programaktiviteten.

Våra partner inom näringslivet bidrar med rörligt och långsiktigt kapital och spetskompetens i form av tjänster. Berättarministeriets resurser kan på detta sätt fokuseras till det kvalitativa stödet till lärarna och programutvecklingen för att fler barn ska erövra det skrivna ordet.

Vårt samarbete med Södertälje Kommun, Stockholms Stad och Göteborgs Stad förankrar oss lokalt med ett uttalat offentligt förtroende om aktiv samverkan för skolorna genom bland annat avtal om idéburet offentligt partnerskap. Samverkan med den offentliga sektorn omfattar finansiering av programaktiviteterna i våra utbildningscenter och långsiktig riktning av vårt stöd till skolor med störst behov.

Alla program utvecklas i nära dialog med lärarna. Våra skolprograms kvalitet, kreativa dynamik och målgruppsanpassning säkras och vidareutvecklas med stöd från våra programpartner och referensgrupper bestående av bland annat pedagogisk spetskompetens. Våra programpartner är bland andra Hallwylska Museet för programmet Historieskrivarna och  folkbiblioteken i anslutning till våra utbildningscenter för programmet Bokslukarna.

Image

Hur vet vi om vi gör framsteg?

Lärarna äger mandatet att bedöma och utvärdera elevernas kunskapsutveckling mot läroplanens och årskursernas mål. Lärarna utvärderar därför även effekterna av Berättarministeriets verksamhet. Genom ett systematiskt utvärderingsarbete där samtliga program och programtillfällen utvärderas av respektive lärare säkerställer vi att vi verkar effektivt mot vårt mål.

Hur vet vi om vi gör framsteg?

Lärarna äger mandatet att bedöma och utvärdera elevernas kunskapsutveckling mot läroplanens och årskursernas mål. Lärarna utvärderar därför även effekterna av Berättarministeriets verksamhet.

Genom ett systematiskt utvärderingsarbete där samtliga program och programtillfällen utvärderas av respektive lärare säkerställer vi att vi verkar effektivt mot vårt mål.

Ramböll Management Consulting, med kompetens inom skolsektorn, har bidragit med utformning av våra utvärderingsenkäter och följer även regelbundet upp vår utvärderingsprocess och resultat.

Kvalitativa effekter av Berättarministeriets verksamhet följs systematiskt upp för varje program, varje utbildningscenter och varje lärare, däribland:

 • Lärares utvärdering av programmens bidrag till barnens språkutveckling
 • Lärares rekommendation av programmen till lärarkollegor
 • Fördjupande lärarsamtal under pågående program
 • Volontärutvärdering av metod, kvalitet och genomförande av program

Kvantitativa effekter följs med motsvarande systematik upp, bland annat genom deltagarstatistik, om programmet varit ett stöd i lärarens undervisning och förhållandet antal volontärer/deltagande barn.

Den systematiska utvärderingen av effekterna summeras terminsvis och ligger till grund för kärnverksamhetens utveckling kommande termin samt den strategiska utvecklingen på längre sikt.

Image

Vad har vi åstadkommit?

Totalt har över 3 700 lärare och 47 000 elever deltagit i Berättarministeriets programverksamhet från starten i november 2011 fram till december 2018. Det har givit oss en omfattande erfarenhetsbas att utgå från liksom väl etablerade relationer till lärarna och deras specifika förutsättningar i våra upptagningsområden.

Vad har vi åstadkommit?

Totalt har över 3 700 lärare och 47 000 elever deltagit i Berättarministeriets programverksamhet från starten i november 2011 fram till december 2018. Det har givit oss en omfattande erfarenhetsbas att utgå från liksom väl etablerade relationer till lärarna och deras specifika förutsättningar i våra upptagningsområden.

Under 2018 genomförde totalt 401 skolklasser våra skolprogram och 577 volontärer bidrog vid aktiviteterna genom engagerat lyssnande och pepp till barnen, deras idéer och berättelser.

276 berättelser publicerades på Berättarministeriets hemsida och 9 unga från upptagningsområdena debuterade som publicerade författare med antologin ”Vi ser, vi känner, vi kämpar” i samarbete med Bonnier Carlsen.

90 % av 353 lärare ansåg att verksamheten varit ett stöd i deras undervisning och 99 % rekommenderar programmen till sina lärarkollegor.

“Vi uppskattade besöket, skönt att byta miljö och få inspiration och motivation, fantastiskt att som lärare lyssna och reflektera över elevernas lärande utan att själv hela tiden vara den som undervisar.”

Lärare, Södertälje

Parallellt med kärnverksamheten som dagligen bedrivs i våra fyra utbildningscenter har ett antal andra satsningar genomförts under 2018. Alla med syfte om att stärka vårt mål.

 • Berättarministeriet i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan tilldelades ett treårigt forskningsanslag från Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond för projektet Technology supported storytelling for engaged student learning som inleddes vid halvårsskiftet 2018.
 • De två nya skolprogrammen Trailerskaparna och Kartuppdraget lanserades.
 • Utbildningscentret i Göteborg flyttade till sin permanenta lokal i nyetablerade Världslitteraturhuset och lanserade skolprogrammet Jordens viktigaste författaruppdrag för elever i årskurs 3 till 5 från skolorna i Angered och Östra Göteborg.
 • Berättarministeriet instiftade utmärkelsen Pennsvärdet – en hyllning till våra lärare som rustar de barn som behöver samhällets stöd mest med kreativitet och kritisk förmåga. Statsminister Stefan Löfven delade ut den första utmärkelsen till Jenny Söderhjelm Larsson för hennes arbete med att skapa en språkutvecklande miljö för eleverna i Östberga skolan
Statsminister Stefan Löfven delade ut den första utmärkelsen till Jenny Söderhjelm Larsson

8702

barn har besökt Berättarministeriets utbildningscenter

9

ungdomar i åldern 16 till 18 år debuterat som författare genom samarbetet med Bonnierförlagen

752

lärare har använt Berättarministeriets programverksamhet och lärarmaterial

406

volontärer har utbildats

Om oss

Berättarministeriet verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi stöttar lärare i socioekonomiskt utsatta områden med kostnadsfria, pedagogiska program som lockar eleverna att erövra det skrivna ordet.

Våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Organisationen bygger på en samverkansmodell mellan offentlig, privat och ideell sektor som säkerställer vår långsiktiga utveckling och kvalitet.

"

Alla barn är nyfikna, begåvade & intelligenta. Bli den som påminner dem om det.